Wettelijke regeling

Op 1 april 1995 is de Wet op De Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) in werking getreden. Deze wet legt de rechten en plichten vast van cliënt en hulpverlener die voortvloeien uit een overeenkomst tot geneeskundige behandeling. Hierin zijn onder andere de volgende onderwerpen vastgelegd.

Bij kinderen onder de 12 jaar zijn de ouders wettelijk verantwoordelijk en hebben zij in principe recht op toegang tot alle informatie betreffende hun kind.  Kinderen en jongeren tussen de 12 en 16 jaar hebben medezeggenschap over hun behandeling, en dus ook over hun dossier. Jongeren vanaf 16 jaar worden binnen de hulpverlening juridisch als volwassen beschouwd en hebben volledige zeggenschap over hun behandeling.

Wanneer er sprake is van een echtscheidingssituatie en beide ouders het ouderlijk gezag dragen, dan moeten beide ouders toestemming geven tot onderzoek en/of behandeling van hun kind. Ook worden zij beiden op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de onderzoeken en/of het verloop van de behandeling, ook al wordt er maar met één ouder gesproken. Wanneer deze toestemming er niet is, kan er geen intakegesprek ingepland worden.

Gezag

Gescheiden ouders

Zijn u en uw partner gescheiden, of bent u van plan om op korte termijn te scheiden en denkt u erover na uw kind aan te melden? Houd er dan rekening mee dat er wettelijke afspraken zijn gemaakt over de mate waarin u recht heeft om geïnformeerd te worden over de aanmelding van uw kind. Om misverstanden of mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van onderstaande informatie.

Beide ouders gezag

Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken, of beide ouders hebben na de scheiding het gezag over het kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook hebben beide ouders recht op informatie over de behandeling en eventueel inzage in het dossier. Bij het verstrekken van informatie wordt door de therapeut ernstig rekening gehouden met de mening van het kind, over wat wel of niet mag worden verteld.

Eén ouder gezag

Als één ouder niet met het gezag is bekleed, hoeft aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet stelt dat de ouder die het gezag heeft, de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is, kan de therapeut deze informatie zelf verstrekken, bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag. In hoeverre een ouder betrokken wordt in de behandeling van een kind, is naar beoordeling van de therapeut. Deze stelt daarbij altijd het belang van het kind voorop.

Mocht u vragen hebben over deze informatie, dan kunt u altijd contact opnemen